2p-Y-2 レーザープラズマのXUV分光

元データ 1982-03-15 社団法人日本物理学会

著者

大谷 俊介 名大・プラズマ研
大谷 俊介 名大プラズマ研究所
山口 直洋 名大プラズマ研
Yamaguchi N Toyota Technological Institue
Yamaguchi Naohiro Plasma Research Center Unversity O Tsukuba
山口 直洋 Toyota Technological Inst. Nagoya Jpn

関連論文

▼もっと見る