2p-S-2 希ガス再結合プラズマの生成と励起状態原子の占有密度分布

元データ 1990-09-12 社団法人日本物理学会

著者

庄司 多津男 名大プラズマセンター
庄司 多津男 名大プラズマ科学セ
門田 清 名大プラズマ研
門田 清 名古屋大学プラズマ科学センター

関連論文

▼もっと見る