1P036可逆的熱転移温度領域における膜タンパク質バクテリオロドプシンのヒドロキシルアミン反応性と構造の変化

元データ 2001-09-10 日本生物物理学会

著者

園山 正史 東京農工大・工・生命工
美宅 成樹 東京農工大・工・生命工
園山 正史 名大・院工・応用物理
Mitaku Shigeki Dept. Of Appl. Phys. Grad Sch. Of Engi. Nagoya Univ.
Mitaku Shigeki Department Of Applied Physics Graduate School Of Engeneering Nagoya University:tokyo University Of A

関連論文

▼もっと見る