Matsumoto Tetsuya

元データ 所属 The Department Of Microbiology Toho University School Of Medicine

関連著者

Matsumoto Tetsuya 関連論文著者 円グラフ
Matsumoto Tetsuya Department Of Microbiology Tokyo Medical University
Matsumoto Tetsuya Department Of Cardiovascular And Respiratory Medicine
Tateda Kazuhiro Department Of Microbiology And Infectious Disease Toho University School Of Medicine
Yamaguchi Keizo Department Of Microbiology And Infectious Disease Toho University School Of Medicine
Takeda Kazuhiro Department Of Microbiology Toho University School Of Medicine
Matsumoto Tetsuya Department of Cardiovascular and Respiratory Medicine, Shiga University of Medical Science
Matsumoto Tetsuya Department Of Cardiovascular And Respiratory Medicine Shiga University Of Medical Science
Yamaguchi Keizo Department Of Infectious Diseases Toho University School Of Medicine
Yamaguchi Keizo Department Of Clinical Laboratory Nagasaki University Hospital
YAMAGUCHI Keizo Department of Microbiology, Toho University School of Medicine
Miyazaki Shuichi Department Of Microbiology Toho University School Of Medicine
Miyairi Shinichi Department Of Microbiology And Infectious Diseases Toho University Faculty Of Medicine
MIYAZAKI Shuichi Department of Microbiology, Toho University School of Medicine
Ishii Yoshikazu 東邦大学 医学部微生物感染症学
Ishii Yoshikazu Department Of Microbiology And Infectious Disease Toho University School Of Medicine
Ishii Yoshikazu Department Of Microbiology Toho University School Of Medicine
ISHII Yoshikazu Department of Microbiology, Toho University School of Medicine
Furuya Nobuhiko Department Of Microbiology Toho University School Of Medicine
Hirakata Y 長崎大学 医学部第二内科学
MATSUMOTO Tetsuya the Department of Microbiology, Toho University School of Medicine
Hara Yukiko Department Of Laboratory Medicine Nagasaki University Graduate School Of Biomedical Sciences
Hirakata Yoichi Department Of Clinical Microbiology And Management And Analysis Of Infectious Diseases Tohoku University Graduate School Of Medicine
Hongo Toshiharu The Department Of Laboratory Medicine Kurashiki Central Hospital
Kadowaki Seizo The Department Of Internal Medicine Ono Municipal Hospital
Mishima Michiaki The Department Of Respiratory Medicine Graduate School Of Medicine Kyoto University
Ma Ling The Department Of Microbiology Toho University School Of Medicine
Hirakata Yoichi Department Of Infection Control And Laboratory Diagnostics Internal Medicine Tohoku University Gradu
Kobayashi Takao Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering, Fukui University
Ito Isao The Department Of Respiratory Medicine Graduate School Of Medicine Kyoto University
Hatano Kazuo Department Of Microbiology Toho University School Of Medicine
Hatano Kazuo Department Of Infectious Diseases Pharmacology Research Laboratories Astellas Pharma Inc.
Ishida Tadashi The Department Of Internal Medicine Kurashiki Central Hospital
NAITO Junko the Department of Internal Medicine, Ono Municipal Hospital
ISHII Yoshikazu the Department of Microbiology, Toho University School of Medicine
YAMAGUCHI Keizo the Department of Microbiology, Toho University School of Medicine
MURAKAMI Hinako Clinical Laboratory Department, Toho University School of Medicine
Shimoguchi Kazunori Clinical Laboratory Nagasaki University Hospital
Shimoguchi Kazunori Second Department Of Internal Medicine Nagasaki University School Of Medicine
Hirakata Yoichi Department Of Clinical Laboratory Medicine Nagasaki University School Of Medicine
Naito Junko The Department Of Internal Medicine Ono Municipal Hospital
Takase Makoto 3rd Department Of Surgery Toho University School Of Medicine
Tanabe Masaaki Department Of Internal Medicine Toho University Sakura Medical Center
Horino Tetsuya Toho Univ. School Of Medicine Tokyo Jpn
Kobayashi Takao Department Of Bioregulatory Function Graduate School Of Medicine The University Of Tokyo
HORINO Tetsuya Department of Infectious Disease and Infection Control, The Jikei University School of Medicine
Akasaka Yoshikiyo School Of Pharmacy Tokyo University Of Pharmacy And Life Science
Takahashi Miki Toho Univ. School Of Medicine Tokyo Jpn
Uramatsu Masashi Department Of Surgery Toho University Medical Center Ohashi Hospital
Murakami Hinako Clinical Laboratory Department Toho University School Of Medicine
MATSUMOTO Tetsuya the Department of Cardiovascular and Respiratory Medicine, Shiga University of Medical Science
KISHIMOTO Toshio Laboratory of Rickettsia and Chlamydia Department of Virology I, NIID
KOHNO Masakazu Kagawa University
KAKU Mitsuo Tohoku University Graduate School of Medicine
Mishiwa Michiaki Department Of Respiratory Medicine Graduate School Of Medicine Kyoto University
Mishima Michiaki 東京大学 医学研究科呼吸管理睡眠制御学
Ito Isao Department Of Respiratory Medicine Graduate School Of Medicine Kyoto University
高橋 雅士 滋賀医科大学
高橋 雅士 滋賀医科大学 放射線科
MA Ling Department of Microbiology, Toho University School of Medicine
TOMONO Kazunori Second Department of Internal Medichine, Nagasaki University School of Medicine
村田 喜代史 滋賀医科大学 放射線医学講座
村田 喜代史 滋賀医科大学医学部放射線科
村田 喜代史 滋賀医科大学 放射線科
Takeda Kazuhiro Department of Cardiology, Tokyo Metropolitan Geriatric Hospital
Matsuo Shinro 滋賀医科大学 内科学第一
Matsuo Shinro 滋賀医科大学 呼吸循環器内科
Matsuo Shinro 日本大学 医学部循環器内科部門
Mitsutake K Tohoku University Graduate School Of Medicine
KAKU Mitsuo Second Department of Internal Medicine, Nagasaki University School of Medicine
IRIFUNE Kenji Second Department of Internal Medicine, Nagasaki University School of Medicine
SHIMOGUCHI Kazunori Second Department of Internal Medicine, Nagasaki University School of Medicine
Takahashi Masashi Dep. Of Radiology Shiga Univ. Of Medical Sci.
Nakamura Yasuyuki 滋賀医科大学 内科学第一
Yoshida Masaki Department of Urology, Kumamoto Hospital of Japan Labor Health and Welfare Organization, Japan
Kinoshita Masahiko Division Of Cardiology Department Of Medicine Shiga University Of Medical Science
KINOSHITA Masahiko Kyoto Univ.
Irifune Kenji Second Department Of Internal Medicine Nagasaki University School Of Medicine
Ishida Tadashi Kurashiki Central Hospital
Okamoto Hiroki Department Of Microbiology Toho University School Of Medicine
Ono Akira Department of Anesthesiology, National Tokyo Medical Center
Tomono K Second Department Of Internal Medicine Nagasaki University
Tomono Kazunori Second Department Of Internal Medicine Nagasaki University School Of Medicine
WACHI Keiko Respiratory Disease Center, Toho University School of Medicine
YAMASHIRO Yoshihiro Respiratory Disease Center, Toho University School of Medicine
TAKAHASHI Miki Respiratory Disease Center, Toho University School of Medicine
AKASAKA Yoshikiyo Second Department of Pathology, Toho University School of Medicine
UCHIDA Kou Respiratory Disease Center, Toho University School of Medicine
ONODERA Shoichi Department of Urology, Jikei University School of Medicine
MATSUO Shinro the Department of Cardiovascular and Respiratory Medicine, Shiga University of Medical Science
NAKAMURA Yasuyuki the Department of Cardiovascular and Respiratory Medicine, Shiga University of Medical Science
NAKAE Ichiro the Department of Cardiovascular and Respiratory Medicine, Shiga University of Medical Science
TAKADA Masahiko Radiology, Shiga University of Medical Science
MURATA Kiyoshi Radiology, Shiga University of Medical Science
HORIE Minoru the Department of Cardiovascular and Respiratory Medicine, Shiga University of Medical Science
Kimura Soichiro Department Of Microbiology And Infectious Disease Toho University School Of Medicine
Kimura Soichiro Department Of Hospital Pharmacy Faculty Of Pharmaceutical Sciences Josai University
KOBAYASHI Intetsu Mitsubishi Kagaku Bio-Clinical Laboratories
Akasaka Yoshikiyo Second Department Of Pathology Toho University School Of Medicine
Nishino Y Jichi Medical School
MATSUMURA Katsumi Oguni Public Hospital
ANWAR Kazi Department of Microbiology, Institute of Public Health
MOLLAH Abid Department of Paediatrics, Dhaka Medical College Hospital
KAWAGOE Kiyotaka Hitachi Chemical Co., Ltd.
SHIGA Sadashi Laboratory of Rikettsia and Chlamydia, First Department of Virology, National Institute of Infectiou
NAHAR Nazmun Department of Paediatrics, Dhaka Medical College Hospital
SUZUKI Kuri Department of Urology, Sakura Hospital, Toho University School of Medicine
ISHII Nobuhisa First Department of Urology, Toho University School of Medicine
Nakamura Yosikazu Department Of Health Science Division Of Epidemiology And Community Health Jichi Medical School
Iwakura Yoichiro Division Of Cell Biology Center For Experimental Medicine Institute Of Medical Science University Of
TANABE Masaaki Department of Internal Medicine, Toho University Sakura Medical Center
ISHIKAWA Hiroki Department of Infectious Diseases, Tokai University School of Medicine
Kobayashi Intetsu Mitsubishi Kagaku B.c.l.inc.
MITSUNAMI KENICHI The First Department of Internal Medicine
Mishima Michiaki Department Of Respiratory Medicine Graduate School Of Medicine Kyoto University
Mishima Michiaki Department Of Respiratory Medicine Kyoto University
MIYAZAKI Hiroyasu Department of Microbiology, Toho University School of Medicine
Tateda Kazuhiro Department Of Microbiology Toho University School Of Medicine
Kishimoto Toshio Laboratory Of Entomology Tokyo University Of Agriculture
Kinoshita Masahiko Division Of Cardiology Kusatsu General Hospital
Kinoshita Masahiko The First Department Of Internal Medicine Shiga University Of Medical Science
Ishikawa Hiroki Department Of Infectious Diseases Tokai University School Of Medicine
ARAMAKI Yukihiko School of Pharmacy, Tokyo University of Pharmacy and Life Science
Mitsunami Kenichi Department Of Family Medicine Shiga University Of Medical Science
Nakae Ichiro Division Of Cardiology Internal Medicine Shiga University Of Medical Science
Anwar Kazi Department Of Microbiology Institute Of Public Health
Uchida Kou Respiratory Disease Center Toho University School Of Medicine
Suzuki Kuri Department Of Urology Sakura Hospital Toho University School Of Medicine
Mollah Abid Department Of Paediatrics Dhaka Medical College Hospital
Wachi Keiko Respiratory Disease Center Toho University School Of Medicine
Sumiyama Yoshinobu Toho University Ohashi Medical Center Hospital Third Department Of Surgery
Nahar Nazmun Department Of Paediatrics Dhaka Medical College Hospital
Shiga Sadashi Laboratory Of Rikettsia And Chlamydia First Department Of Virology National Institute Of Infectious
Ishii Nobuhisa First Department Of Urology Toho University School Of Medicine
Kusachi Shinya Toho University Ohashi Medical Center Hospital Third Department Of Surgery
Kusachi Shinya The Third Department Of Surgery Toho University Schlool Of Medicine
Takada Masahiko Faculty Of Pharmaceutical Scicences Health Sciences University Of Hokkaido:(present Address)sapporo
Ikeda Tomoyuki Department Of Hematology And Oncology Graduate School Of Medicine Kyoto University
Shibuya Kazutoshi Department Of Clinical Pathology School Of Medicine Toho University
Matsui Toshiki First Department Of Internal Medicine Shiga University Of Medical Science
Yoshida Masaki Department Of 2nd Internal Medicine Jikei University School Of Medicine
Ishikawa Hiroki Department Of Microbiology Tokyo Medical University
Kinoshita Masahiko Division Of Cardiology Tenri Hospital
Aramaki Yukihiko School Of Pharmacy Tokyo University Of Pharmacy And Life Science
Konoshita Masahiko First Department Of Internal Medicine Shiga University Of Medical Science
Mishima Michiaki Department Of Respiratory Medicine Kyoto University Graduate School Of Medicine
Mitsunami K 滋賀医科大学
Takahashi Miki Respiratory Disease Center Toho University School Of Medicine
Yamashiro Yoshihiro Respiratory Disease Center Toho University School Of Medicine
URAMATSU Masashi Department of Microbiology and Infectious Diseases, Toho University Faculty of Medicine
Onodera Shoichi Department Of Infectious Disease And Infection Control The Jikei University School Of Medicine
Klnoshita Masahiko First Department Of Internal Medicine Shiga University Of Medical Science
Iwakura Yoichiro Division Of Cell Biology Center Of Experimental Medicine Institute Of Medical Science University Of
Suzuki Kuri Department Of Urology (omori) School Of Medicine Faculty Of Medicine Toho University
Murata Kiyoshi Dep. Of Pathology Shiga Univ. Of Medical Sci.
Miyazaki Hiroyasu Department Of Microbiology Toho University School Of Medicine
Harada Yousuke Department Of Laboratory Medicine Nagasaki University Graduate School Of Biomedical Sciences
Kawagoe Kiyotaka Hitachi Chemical Co. Ltd.
Ikeda Tomoyuki 京都大学 医学研究科循環器内科学
Mitsunami K First Department Of Internal Medicine Shiga University Of Medical Science
Yoshida Masaki Department Of Infectious Disease And Infection Control The Jikei University School Of Medicine
MASUI Kayoko Matsue Red Cross Hospital
URAMATSU Masashi The Third Department of Surgery, Toho University Ohashi Medical Center
SUMIYAMA Yoshinobu The Third Department of Surgery, Toho University Ohashi Medical Center
Sumiyama Yoshinobu The Third Department Of Surgery Toho University Ohashi Medical Center
Ono Akira Department Of Anesthesiology Akiru Municipal General Hospital
Ono Akira Department Of Microbiology Toho University School Of Medicine
Nagatani Yukihiro 滋賀医科大学 循環器内科
Takahashi Masayuki First Department Of Medicine Shiga University Of Medical Science
Kusachi Shinya The Third Department Of Surgery Toho University Ohashi Medical Center
Kishimoto Toshio Laboratoly Of Rickettsia & Chlamydia Department Of Virology National Institute Of Infectious Dis
Kishimoto Toshio Laboratory Of Rikettsia And Chlamydia First Department Of Virology National Institute Of Infectious
Kaku Mitsuo Department Of Infection Control And Laboratory Diagnostics Internal Medicine Tohoku University Graduate School Of Medicine
Takahashi Masashi Department Of Radiology Shiga University Of Medical Science
Klnoshita Masahiko The 1st Department Of Internal Medicine Shiga University Of Medical Science
Mitsunami Kenichi Dep. Of Radiology Shiga Univ. Of Medical Sci.
Uramatsu Masashi Department Of Microbiology And Infectious Diseases Toho University Faculty Of Medicine
Okamoto Hiroki Department of Biopharmaceutics, Kyoto Pharmaceutical University
Ono Akira Department of 2nd Internal Medicine, Faculty of Medicine, Oaka University
ITO Isao The Department of Respiratory Medicine, Graduate School of Medicine, Kyoto University
MA Ling The Department of Microbiology, Toho University School of Medicine
Ishikawa Hiroki Department of Anatomy, Showa University School of Medicine
▼もっと見る

著作論文

▼もっと見る